Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a nakupujúceho pri nákupe v internetovom obchode www.toner-atrament.sk

1. Kontaktné údaje

 • Názov: PRINTO s.r.o.
 • Sídlo: Potočná 1A, 04001, Košice
 • IČO: 44961022
 • IČ DPH: SK2022900220
 • DIČ: 2022900220
 • Telefón: 00421 55 623 13 88
 • Email: kosice@printo.sk
 • Prevádzková doba: PON-PIA: 08:00-16:30

 

2. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.toner-atrament.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.toner-atrament.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gigaprint.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, s nasadenými ochrannými prvkami citlivých častí tovaru (napr. kryt optického valca a pod.). V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, s výnimkou ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

5.1 Všeobecné ustanovenia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, resp. doživotne (repasované tonery). Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • -je chyba odstrániteľná, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • -je chyba neodstrániteľná, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď bod 4 obchodných podmienok).
 • -je chyba neodstrániteľná, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • -je chyba odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď bod 4 obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

5.2 Reklamácia podaná poštou/kuriérskou spoločnosťou

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie podanej poštou/kuriérskou spoločnosťou, v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (kópia).

Predávajúci sa zaväzuje o prijatí reklamácie bezodkladne informovať kupujúceho a o oprávnenosti uplatnenej reklamácie rozhodnúť do 3 pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že je k rozhodnutiu o reklamácii potrebné odborné stanovisko, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho aj s termínom plnenia reklamácie, ktorý však nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Pre rýchle vybavenie reklamácie musí zásielka obsahovať:

 • doklad o kúpe (kópia)
 • reklamovaný tovar, zabalený vo vhodnom obale tak, aby počas jeho prepravy nedošlo k jeho poškodeniu (za prípadné poškodenie počas dopravy zodpovedá prepravca). Tovar musí byť kompletný a podľa možnosti čistý.

Reklamácia podaná online, prostredníctvom elektronickej pošty

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie podanej online, prostredníctvom elektronickej pošty, uviesť číslo faktúry (objednávky), z ktorej je reklamovaný tovar a krátky opis vzniknutej chyby.

Predávajúci sa zaväzuje o prijatí reklamácie informovať kupujúceho a o oprávnenosti uplatnenej reklamácie rozhodnúť do 24 hodín od jej prijatia. Ak na základe doručených podkladov nie je možné o reklamácii rozhodnúť v uvedenej lehote, predávajúci vyzve kupujúceho na ich doplnenie. V prípade, že je k rozhodnutiu o reklamácii potrebné odborné stanovisko, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho aj s termínom plnenia reklamácie, ktorý však nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Adresa pre vybavenie reklamácie online, prostredníctvom elektronickej pošty: kosice@printo.sk

5.4 Reklamácia podaná telefonicky

Predajcovia/konzultanti informujú kupujúceho o postupe a možných riešeniach pri vybavení vzniknutej reklamácie.

Kontakt pre vybavenie reklamácie podanej telefonicky: 00421 55 623 13 88

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.toner-atrament.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi.
 • Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme tovar a faktúru, na ktorej nájdete informácie o platbe.
 • Platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu gopay, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
 • V hotovosti – platíte pri osobnom prevzatí.

7. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri tovare neuvádza inú dodaciu lehotu. Ak je pri tovare uvedené „skladom“ alebo „na sklade“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar po prebraní najskôr skontroloval.

8. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

9. Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci
Spoločnosť: PRINTO s,r.o.
Sídlo:  Potočná 1A, 04001, Košice
IČO: 44961022
IČ DPH: SK2022900220
DIČ: 2022900220
Telefón: 00421 55 623 13 88
Email: kosice@printo.sk

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uschová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osbné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt v prípade fyzickej osoby a názov spoločnosti, meno, priezvisko (kontaktnej osoby, vystupujúcej v mene spoločnosti), adresa, e-mail, telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČDPH v prípade právnickej osoby.

Právnym základ pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/ príjemcovia osobných údajov.

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom.

– dopravca, ktorého si kupujúci zvolí pri objednávke. Údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e- mail, telefonický kontakt.
Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej ymluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 10 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Podrobnosti v sekcii: GDPR a Prehlásenie o ochrane osobných údajov

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, prípadne je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.12.2018.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.