Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách Úradu vlády Slovenskej Republiky

 

Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania odobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

 

Prevádzkovateľ:.
PRINTO s.r.o
Potočná 1A
04001 Košice

Zodpovedná osoba:
Marek Matu
E-mail: matu@printo.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a štvrtok v čase 8:00 – 15:00 : +421 2 323 132 20
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie a obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
  • právo získať informáciu, z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov
  • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
   1. účel spracúvania
   2. kategórie dotknutých osobných údajov
   3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
   4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
   5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotnutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu
   6. právo podať stažnosť dozornému orgánu
   7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

 

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

(informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Poskytovateľom tejto webovej stránky (domény), www.printo.skje firma Printo s.r.o, ktorá je nižšie označovaná ako „my“, „nás“, alebo „naše“.

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak, ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku.

 

Kontakt

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, prosím použite e-mail: zo@prihodasro.sk

 

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovani osobných údajov.

Táto webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

 

Informácie o internetových udalostiach (log information) a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy.

 

Sociálne médiá

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na Aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

 

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návšetvníkov prostredníctvom tejto webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

 

Zmeny v Prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov, bude vo vzťahu k vám a vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime vaše údaje.

 

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajom detí v interaktívnom svete internetu. Táto webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Naším cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018